«ЗАТВЕРДЖУЮ»

ТЗОШ І-ІІІ ступенів № 8

_____________ Підгайна Г.М.

   

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

соціального педагога

Тернопільської загальноосвітньої школи №8

Бей Ірини Василівни

 

1. Загальні положення

​​ 

1.1. Ця Посадова  інструкція розроблена на основі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про психологічну службу в системі освіти України (наказ Міністерства освіти і науки України від 03.05.1999 р. № 127, із змінами у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 № 616), кваліфікаційної характеристики соціального педагога (додаток до наказу МОН України від 28.12.2006 № 864), згідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за № 1255/18550), листа Міністерства освіти і науки України від 27.11.2000 р. № 109 «Про тривалість робочого тижня практичних психологів, соціальних педагогів» та інших нормативних документів.  

1.2. Соціальний педагог призначається та звільняється з посади начальником відділу (управління) освіти (керівником навчального закладу, якщо це ВНЗ) за поданням керівника загальноосвітнього навчального закладу та за обов’язковим погодженням з районним (міським) або обласним навчально-методичним кабінетом (центром) психологічної служби системи освіти (з методистом з психологічної служби районного (міського) методичного кабінету).

1.3. Соціальний педагог повинен мати вищу або середню освіту зі спеціальності «Соціальна педагогіка».

1.4. За своїм статусом соціальний педагог належить до педагогічних працівників і. відповідно до чинного законодавства, користується всіма правами і гарантіями, передбаченими для них законодавством.

1.5. У своїй діяльності соціальний педагог керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про психологічну службу в системі освіти України, Положенням про охорону праці в навчально-виховних закладах, Етичним кодексом психолога, Етичним кодексом спеціалістів із соціальної роботи України, а також Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку школи, цією Інструкцією. Соціальний педагог дотримується Конвенції ООН про права дитини.

1.6. Соціальний педагог працює за графіком, складеним ним, виходячи із 40-годинного робочого тижня, відповідно до навантаження та згідно нормативів часу на основні види соціально-педагогічної діяльності і затвердженим директором навчального закладу. Із них 20 годин відводиться на практичну роботу у навчальному закладі (індивідуальна і групова діагностика, консультування дітей, педагогів, батьків чи осіб, які їх заміняють, соціально-перетворювальна робота, навчальна діяльність тощо) і 20 годин – на організаційно-методичну роботу та підготовку до проведення соціально-педагогічних заходів (занять, тренінгів, ділових ігор), обробку результатів досліджень, оформлення висновків, планування та звітність, а також на підвищення свого професійного рівня. Дані роботи, згідно листа Міністерства освіти і науки України від 27.11.2000 р. № 109 «Про тривалість робочого тижня практичних психологів, соціальних педагогів», соціальний педагог має право виконувати за межами навчального закладу (у бібліотеці, у навчально-методичних та наукових центрах, удома), що повинно бути відображено в плані роботи соціального педагога на місяць та в статистичному звіті згідно з нормативами часу на основні види роботи.

2. Функції

Соціальний педагог виконує такі функції:

- діагностичну;

​​ - прогностичну;

​​ - консультативну;

​​ - захисну;

​​ - профілактичну;

- соціально-перетворювальну;

- організаційну.

3. Посадові обов’язки

Соціальний педагог:

3.1. Забезпечує соціально-педагогічний супровід дітей та підлітків в системі освіти.

3.2. Сприяє взаємодії навчальних закладів, сім’ї, служб у справах дітей, соціального захисту, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, кримінальної міліції та інших підрозділів державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, неурядових та громадських організацій з метою адаптації дитини до вимог соціального середовища і створення умов для її сприятливого розвитку.

3.3. Вивчає та оцінює особливості діяльності і розвитку учнів, мікроколективу (класу чи групи), шкільного колективу в цілому, досліджує спрямованість впливу мікросередовища, особливостей сім’ї та сімейного виховання, позитивного виховного потенціалу соціального середовища та джерела негативного впливу на учнів; проводить соціально-педагогічні дослідження, надає консультативну допомогу дітям, батькам або особам, які їх замінюють, вчителям та іншим працівникам навчального закладу.

3.4. Прогнозує на основі спостережень та досліджень посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості учня чи групи; прогнозує результати навчально-виховного процесу з урахуванням найважливіших факторів становлення особистості.

3.5. Дає рекомендації учням, батькам або особам, які їх замінюють, вчителям та іншим працівникам навчального закладу з питань соціальної педагогіки; надає необхідну консультативну соціально-педагогічну допомогу учням, зокрема дітям та підліткам, які потребують піклування, учням інших категорій, які потребують соціально-педагогічного супроводу; батькам з багатодітних, неповних, проблемних сімей та сімей, які потрапили у складні життєві обставини.

3.6. Забезпечує дотримання норм охорони та захисту прав дітей і підлітків, представляє їхні інтереси у різноманітних інстанціях (службі у справах дітей, міліції, суді тощо).

3.7. Бере участь у формуванні навичок дотримання соціально значимих норм та правил поведінки, ведення здорового способу життя, сприяє попередженню негативних явищ в учнівському середовищі, в т.ч. запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам… (прописати конкретні форми роботи соціального педагога. Наприклад: шляхом проведення навчальних занять/занять з елементами тренінгу/тренінгів, відеолекторіїв, просвітницьких акцій (як самостійно, так і з залученням до проведення вказаних заходів спеціалістів відповідного профілю) тощо)

3.8. Надає соціально-педагогічні послуги, спрямовані на задоволення соціальних потреб учнівської молоді у соціалізації; здійснює соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу, учнів з числа сиріт та позбавлених батьківського піклування, учнів з прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, з багатодітних, дистанційних (сімей трудових мігрантів), неповних, малозабезпечених та проблемних сімей; дітей з особливими потребами, інших категорій дітей, що потребують соціально-педагогічного супроводу; сприяє соціальному і професійному визначенню особистості, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді… (прописати конкретні форми роботи соціального педагога. Наприклад: шляхом надання консультацій всім учасникам навчально-виховного процесу, здійснення соціально-педагогічного інспектування в рамках громадського огляду, проведення просвітницької роботи з батьками та працівниками школи з питань соціального і правового захисту дитинства та сім’ї, проведення бесід, навчальних занять/занять з елементами тренінгу/тренінгів, відеолекторіїв, просвітницьких акцій з учнями (як самостійно, так і з залученням до проведення вказаних заходів спеціалістів відповідного профілю); здійснює посередництво між сім’єю (дитиною), школою та державними службами і громадськими організаціями, діяльність яких спрямована на соціальний та правовий захист дитинства і сім’ї тощо).

3.9. Координує діяльність й взаємодію усіх суб’єктів навчально-виховного процесу.

3.10. Сприяє соціально-корисній діяльності дітей і підлітків; формує демократичну систему взаємостосунків в учнівському середовищі, а також серед дітей і дорослих.

3.11. Сприяє розкриттю здібностей, талантів, обдарувань вихованців через їх участь у науковій, технічній, художній творчості.

3.12. Залучає громадські організації, творчі спілки, окремих громадян тощо до культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої та інших видів роботи.

3.13. Займається профілактикою правопорушень в учнівському середовищі, сприяє подоланню особистісних, міжособистісних, внутрішньосімейних конфліктів... (прописати конкретні форми профілактичної роботи соціального педагога. Наприклад: шляхом проведення навчальних занять/занять з елементами тренінгу/тренінгів, відеолекторіїв, просвітницько-профілактичних акцій, профілактичних бесід з усіма учасниками навчально-виховного процесу, (як самостійно, так і з залученням до проведення вказаних заходів спеціалістів відповідного профілю, адміністрації школи та шкільного практичного психолога) тощо).

3.14. Виховує повагу до батьків, жінки, культурно-національних цінностей, духовних, історичних цінностей України.

3.15. Дотримується педагогічної та професійної етики.

3.16. Поважає гідність особистості дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, забезпечує дотримання законодавства щодо захисту прав дитини… (прописати конкретні форми захисної та соціально-перетворювальної роботи соціального педагога. Наприклад: шляхом надання консультацій всім учасникам навчально-виховного процесу, проведення просвітницької роботи з батьками та працівниками школи з питань попередження насильства в сім’ї та шкільному середовищі, правового захисту дитинства та сім’ї, проведення бесід, навчальних занять/занять з елементами тренінгу/тренінгів, відеолекторіїв, просвітницьких акцій з учнями (як самостійно, так і з залученням до проведення вказаних заходів спеціалістів відповідного профілю); проведення соціально-педагогічних досліджень/моніторингів з питань дотримання в сім’ї та в шкільному середовищі прав дитини; здійснює посередництво між сім’єю (дитиною), школою та державними службами і громадськими організаціями, діяльність яких спрямована на правовий захист дитинства і сім’ї; представляє інтереси учнів школи під час судових засідань (у разі потреби); у разі виявлення випадків здійснення будь яких форм насильства над учнями школи в сім’ї чи шкільному середовищі, негайно повідомляє про це адміністрацію школи та залучає до роботи з такими сім’ями (учнями) спеціалістів служби у справах дітей, кримінальної міліції у справах дітей та центрів соціальних служб з метою здійснення соціального супроводу та усунення причин, які спричинили насильство в сім’ї чи шкільному середовищі).

3.17. Зберігає професійну таємницю, не поширює відомостей, отриманих в процесі діагностики, якщо це може завдати шкоди дитині чи її оточенню (за винятком випадків, передбачених законом).

3.18. Будує свою діяльність на основі доброзичливості, довіри у тісному співробітництві з усіма учасниками навчально-виховного процесу.

3.19. Знає програмно-методичні матеріали і документи щодо обсягу, рівня знань, розвитку учнів, вимоги державних стандартів до забезпечення навчально-виховного процесу, основні напрями і перспективи розвитку освіти, соціально-педагогічної науки.

3.20. Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру. Приймає участь в методичних семінарах, заняттях методичних об’єднаннях соціальних педагогів, педагогічних працівників, інших навчально-методичних заходах, де ставиться питання про захист інтересів дітей.

         3.21. Знає функції, права державних установ, громадських, релігійних організацій в системі освіти, Конвенцію ООН про права дитини, інші законодавчі, нормативно-правові акти та документи з питань навчання, виховання, захисту прав дитини, основи трудового законодавства.

4. Права

Соціальний педагог має право на:

4.1. Самостійний вибір пріорітетних напрямків роботи, вільний вибір форм, методів, засобів соціально-педагогічної діяльності, виявлення педагогічної ініціативи; співвідношення різних видів робіт з огляду на потреби навчального закладу і рівень власної професійної компетентності.

4.2. Спеціальні окремі робочі приміщення (кабінети), забезпечені методичним, матеріальним обладнанням для проведення діагностичної, навчальної, тренінгової, консультативної, розвивальної і корекційної роботи (згідно Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19.10.2001р. № 691).

4.3. Розглядати питання і приймати рішення тільки в межах своєї компетенції.

4.4. Відмову від виконання розпоряджень адміністрації в тих випадках, коли ці розпорядження суперечать професійно-етичним принципам чи функціональним обов’язкам, а також від виконання робіт, не передбачених трудовим договором, що відволікають його від виконання професійних обов’язків.

4.5. Захист професійної честі і гідності.

4.6. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень.

4.7. Захист своїх інтересів самостійно і/чи через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов’язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.

4.8. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.

4.9. Підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, навчальних закладів, установ та організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.

4.10. Проходження атестації на відповідну кваліфікаційну категорію, не рідше одного разу в 5 років.

4.11. Участь шляхом співпраці з науково-методичними центрами та лабораторіями у створенні та апробації нових соціально-педагогічних методик, розробці методичних матеріалів.

4.12. Виступи з узагальненням власного досвіду роботи на конференціях, семінарах, педагогічних читаннях, у науково-популярних виданнях. 

4.13. Поєднання роботи соціального педагога з навчальним навантаженням у закладі за основним місцем роботи та в інших закладах відповідно до фахової освіти та рівня кваліфікації.

4.14. Проведення просвітницької діяльності з пропаганди соціально-педагогічних знань шляхом лекцій, бесід, виступів на радіо, телебаченні, тощо.

5. Відповідальність

Соціальний педагог несе відповідальність:

5.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту чи Правил внутрішнього розпорядку навчального закладу, інших локальних актів, законних розпоряджень адміністрації, посадових обов’язків, встановлених цією Інструкцією, соціальний педагог несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

5.2. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов’язаних із фізичним чи моральним насильством щодо учнів, скоєння іншого аморального вчинку, соціальний педагог може бути звільнений з посади, яку він обіймає, відповідно до трудового законодавства і Закону України «Про освіту».

5.3. За незбереження професійної таємниці та розповсюдження відомостей, що отримані в процесі діагностичної, консультативної роботи, якщо це може завдати шкоди суб’єкту освітнього процесу та його оточенню, несе адміністративну відповідальність у порядку та в межах, встановлених законодавством.

5.4. За завдані навчальному закладу чи учасникам освітнього процесу у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків збитки, соціальний педагог несе матеріальну відповідальність у порядку та в межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини (зв’язки за посадою)

Соціальний педагог:

6.1. Працює в тісному контакті з практичним психологом навчального закладу, педагогічним колективом; батьками учнів або особами, які їх замінюють.

6.2. Адміністративно підпорядкований безпосередньо директору навчального закладу, методично – районному (міському, обласному) навчально-методичному кабінету (центру) психологічної служби системи освіти або методистові з психологічної служби районного (міського) методичного кабінету (для м. Черкас – міському ЦППСР при Черкаському міському методичному кабінеті установ освіти виконкому Черкаської міської ради).

6.3. Подає директору навчального закладу і до районного (міського) навчально-методичного кабінету (центру) психологічної служби системи освіти або психологічної служби районного (міського) методичного кабінету (для м. Черкаси – до МЦППСР при Черкаському міському методичному кабінеті установ освіти виконкому Черкаської міської ради) звіт про роботу за навчальний рік.

6.4. Отримує від адміністрації навчального закладу інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюється під розписку з відповідними документами.

6.5 У разі одержання завдання безпосередньо від інших працівників або посадових осіб інформує про це директора навчального закладу.

 

7. Кваліфікаційні вимоги до категорій

7.1. Соціальний педагог вищої категорії має повну вищу освіту зі спеціальності «Соціальна педагогіка», дотримується вимог Етичного кодексу, виявляє високий рівень професіоналізму, ініціативу, досконало володіє ефективними формами, методами організації педагогічної роботи серед дітей, молоді, батьків, забезпечує високу якість своєї праці, має власні методичні розробки, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж роботи на посаді соціального педагога – не менше 8 років.

7.2. Соціальний педагог І категорії має повну вищу освіту зі спеціальності «Соціальна педагогіка», дотримується вимог Етичного кодексу, виявляє високий рівень професійної компетентності, використовує сучасні форми, методи навчально-виховної роботи, досяг значного рівня соціально-педагогічної діяльності, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж роботи на посаді соціального педагога – не менше 5 років.

7.3. Соціальний педагог II категорії має повну вищу освіту зі спеціальності «Соціальна педагогіка», дотримується вимог Етичного кодексу, виявляє достатній рівень професіоналізму, використовує сучасні форми, методи виховання, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж роботи на посаді соціального педагога – не менше З років.

7.4. Соціальний педагог має вищу або середню освіту зі спеціальності «Соціальна педагогіка», дотримується вимог Етичного кодексу, професійно компетентний, забезпечує нормативні вимоги до рівня навчально-виховної роботи у соціальному середовищі, відповідає загальним етичним та культурним вимогам до педагогічних працівників.

8. Кінцеві положення

81. Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у роботодавця, інший – у працівника.

8.2. Задачі, Обов’язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни структури, задач, функцій структурного підрозділу, робочого місця та кваліфікаційного рівня спеціаліста.

8.3. Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом керівника установи освіти.

 

 

 

З Посадовою інструкцією ознайомлена               ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Бей І.В.  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ___________          ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​              ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Дата  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ______  ​​​​ ______________  ​​​​ _______