ПРАВИЛА

внутрішнього розпорядку для працівників ТЗОШ №8

Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.

У школі трудова дисципліна грунтується на свідомому і сумлінному виконанні пра

цівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної

праці і навчально-виховного процесу.

Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу, що деталізується у Посадових інструкціях та розпорядчих актах директора ТЗОШ № 8 та органів управління освітою.

І. Порядок прийняття і звільнення працівників.

1.1. Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей.

1.2. При прийнятті на роботу керівник школи зобов’язаний зажадати від особи, що працевлаштовується:

– подання трудової книжки, пред’явлення паспорта, диплома або іншого документа про освіту;

– військовослужбовці, звільнені в запас, пред’являють військовий квиток;

– особи, які приймаються на роботу до школи, зобов’язані подати медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи в дитячій установі.

1.3. Працівники школи можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

1.4. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, директор школи зобов’язаний (ознайомлення доцільно проводити в письмовій формі):

1.4.1. роз’яснити працівникові його права та обов’язки і існуючі умови праці, повідомити про наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунені, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я та ін. відповідно до чинного законодавства і Колективного договору;

1.4.2. ознайомити працівника з Правилами внутрішнього розпорядку та Колективним договором, посадовою інструкцією;

1.4.3.  визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

1.4.4. проінструктувати працівника з питань охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки.

1.5. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством.

1.6. Розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації школи допускається у випадках, передбачених чинним законодавством. Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року.

1.7. Директор школи зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку, а бухгалтерії провести з ним розрахунок у відповідності із чинним законодавством. Днем звільнення вважається останній день роботи. Працівники, які звільнилися та вивільнені у зв’язку із скороченням, не можуть бути премійованими (ст.57 Закону України «Про освіту»).

II. Основні права та обов’язки працівників

2.1. Педагогічні працівники мають право:

2.1.1. Вільно обирати форми, методи, засоби навчання, виявляти педагогічну ініціативу;

2.1.2. Брати участь у роботі органів громадського самоврядування школи;

2.1.3. Проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

2.1.4. Подавати пропозиції дирекції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в школі;

2.1.5. Брати участь в управлінні школою у порядку, визначеному Статутом школи;

2.1.6. Захищати професійну честь і гідність;

2.1.7. Знайомитися зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його діяльності, давати на них пояснення;

2.1.8. Захищати свої інтереси самостійно або через представника, у тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування чи службового розслідування, пов’язаного з порушенням норм професійної етики;

2.1.9. На конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом;

2.1.10. Підвищувати кваліфікацію, обирати форми її підвищення;

2.1.11. Атестуватися на присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії та педагогічного звання;

2.1.12. Давати учням під час занять і на перервах обов’язкові розпорядження, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, порушувати питання перед директором про притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках та у порядку, визначеному Статутом школи;

2.1.13. Відвідувати уроки, позакласні заходи в інших учителів за їх згодою, у тому числі бути присутнім на заняттях у членів адміністрації школи.

2.1.14. Вносити на педагогічній раді пропозиції про моральне і матеріальне заохочення учнів, застосування до них стягнень;

2.1.15. Брати участь у роботі батьківських зборів класів, у яких працює, обговорювати з батьками проблеми навчання і виховання дітей;

2.1.16. На відшкодування збитків, заподіяних здоров’ю внаслідок недотримання роботодавцем трудової угоди щодо забезпечення нормальних умов для здійснення професійної діяльності;

2.1.17. На надання додаткових вихідних днів за залучення до роботи у святкові, неробочі та вихідні дні;

2.1.18. Розглядати питання, приймати рішення тільки у межах своєї компетенції;

2.1.19. На захист персональних даних та суворе дотримання ст.307 Цивільного Кодексу України;

2.1.20. На захист професійної честі, гідності;

2.1.21. На вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

2.1.22. На зберігання конфіденційності особистої інформації щодо трудових 56 відносин та що стосується індивідуалізації їх та їх учнів;

2.1.23. Довільного планування власної викладацької діяльності та виховної роботи.

2.2. Працівники закладу зобов’язані:

2.2.1. Працювати сумлінно і виконувати навчальний режим, вимоги Статуту школи і ці Правила, дотримуватись дисципліни праці;

2.2.2. Поважати особистість учня, його честь, гідність та неповторну індивідуальність.

2.2.3. Берегти недоторканість особистого простору учня;

2.2.4. Використовувати у НВП лише грифовану літературу;

2.2.5. Убезпечувати учнів від будь-яких ризиків небезпеки.

2.2.6. У встановлені терміни проходити курси підвищення кваліфікації;

2.2.7. Надавати медичну книжку встановленого зразку з реєстрацією в ній щорічного медогляду;

2.2.8. Виконувати вимоги з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, дотримуватись санітарно-епідеміологічних вимог;

2.2.10. Вести шкільну ділову документацію, з організації харчування, оздоровлення, медобслуговування та соціального захисту учнів, суворо дотримуючись нормативних вимог.

2.2.11. Забороняти присутність на своєму уроці батьків або будь-якої особи без дозволу директора;

2.2.12. Забороняти без дозволу директора та батьків учнів будь-яку фото, -кіно, –

теле та відеозйомку дітей;

2.2.13. Залишати кабінет після занять чистим і вимагати цього від колег.

2.2.14. Полишаючи робоче місце, повідомляти про це директора, або чергового адміністратора школи.

2.2.15. Мати охайний діловий стиль одягу. Бути доброзичливим та привітним до учасників НВП.

2.3. Педагогічні працівники повинні:

2.3.1. Забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей дітей;

2.3.2. Настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі;

2.3.3.Виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження та ін.;

2.3.4. Готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами та національної самоідентифікації;

2.3.5. Дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини, учня;

2.3.6. Економити енергоресурси та дбати про майно школи;

2.3.7. Створювати на уроці позитивний мікроклімат, комфортні психологічні умови;

2.3.8. Уникати використання контрафактної літератури та продукції у школі;

2.3.9. Уразі наявності класного керівництва володіти інформацією про міжособистісні стосунки у родині. Відвідати кожну родину вдома та скласти відповідний акт;

2.3.10. Захищати дітей від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;

2.3.11. Постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру;

2.3.12. Дотримуватись положень Закону України «Про захист персональних даних»;

2.3.13. Сприяти розвитку органів шкільного учнівського самоврядування

2.4. Коло обов’язків, що їх виконує кожен працівник за своєю спеціальністю, визначається посадовими інструкціями і положеннями, іншими нормативними актами освітньої галузі.

2.5. Педагогічні працівники несуть особисту відповідальність за збереження життя і здоров’я дітей під час організованого перебування учнів у школі, зокрема при позаурочній, позакласній та позашкільній діяльності.

2.6. Сприятимуть адміністрації школи у роботі щодо реалізації закону «Про доступ до публічної інформації» та неухильно дотримуються педагогічної етики, гуманності та толерантності.

2.7. Уникати будь-яких фінансових взаємовідносин з учнями та батьками.

2.8. Сприяти виконанню законодавства України у сфері захисту прав дітей.

ІІІ. Робочий час та його використання

3.1. Для працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. У межах робочого дня педагогічні працівники повинні вести всі

види навчально-методичної та організаційної роботи відповідно до посади, робочого навчального плану, річного плану роботи школи, окремих доручень директора. Школа працює в одну зміну за розкладом, початок роботи з 08:00. Педагогічні працівники повинні з’являтися на роботу за 20 хвилин до початку уроку.

Технічні –

щодня у робочі дні, з 8.00 до 17.00, крім сторожів.

3.2.При відсутності педагога або іншого працівника адміністрація зобов’язана

терміново вжити заходів щодо його заміни. (п.4.1.7 Колективного договору).

  1. Кожен учитель повинен обов’язково чергувати по школі відповідно до

графіка чергування. Приймати пост у попереднього і передавати наступному у відповідному стані. Чергування по школі відбувається два рази на місяць переважно у вільний від занять з учнями час.

  1. Забороняється залучати до чергування у вихідні і святкові дні вагітних жінок

і матерів, що мають дітей віком до трьох років.

3.5. Під час канікул та призупинення навчально-виховного процесу, що не збігається з відпусткою, директор школи залучає вчителів до методичної, педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їхнє навантаження відповідно до тарифікації.

3.6. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожен календарний рік у перший робочий день року.

3.7. Педагогічним працівникам забороняється:

3.7.1. Змінювати на власний розсуд розклад занять і графік роботи;

3.7.2. Подовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;

3.7.3. Передоручати виконання трудових обов’язків;

3.7.4. Залишати робоче місце та черговий пост без погодження із черговим адміністратором або директором;

3.7.5. Користуватися мобільними телефонами під час виконання професійних обов’язків у приміщенні школи; проводити будь-які заняття на платній основі, крім передбачених законодавством;

3.7.6. Відмовлятися від заміни без поважних причин;

3.7.7. Здійснювати діяльність, що може мати ознаки загрози або суперечить державній політики в освітній галузі;

3.8. Технічному та допоміжньому персоналу забороняється:

3.8.1. Змінювати режим роботи;

3.8.2. Полишати робоче місце;

3.8.3. Виконувати роботи, що не зазначені в посадовій інструкції.

3.9. Забороняється в  робочий час:

3.9.1. Відволікати вчителів від їхньої безпосередньої роботи для участі в різних

господарських роботах та заходах, не пов’язаних з навчальним процесом;

3.9.2. Відволікати учнів та вчителів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, забороняється за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

IV. Заохочення за успіхи в роботі

4.1.За досягнення високих результатів у навчанні й вихованні педагогічні працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення.

4.2. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, надаються в першу чергу переваги і пільги в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів школи. Таким працівникам надаються також переваги при просуванні по роботі. Заохочення оголошуються в наказі, доводяться до відома всього колективу та заносяться до трудової книжки працівника.

V.Стягнення за порушення трудової дисципліни

5.1.За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких видів стягнення:

– догана;

– звільнення;

– часткове або повне позбавлення матеріальної винагороди.

Учитель, якому було оголошено догану, не може бути заохоченим до її зняття.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосовано відповідно до

пп. З, 4, 7, 8 ст. 40, ст. 41 Кодексу Законів про Працю України.

5.2. Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право прийняття на роботу даного працівника.

5.3.Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

5.4. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки дисциплінарне стягнення.

5.5. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під підпис.

5.6. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не допустив нового порушення, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

Директор ТЗОШ № 8                                           Голова ПК ТЗОШ №8

______________                                                    _________________