Назва гуртка «Сокіл-Джура»
Керівник гуртка: Бей Ірина Василівна
Метою програми є формування ключових компетентностей особистості засобами патріотичного виховання.
Основні завдання роботи полягають у формуванні:
  • пізнавальної компетентності, спрямованої на оволодіння знаннями з історії, географії, етнології, народознавства, українознавства, звичаєвого українського права, світових цивілізаційних процесів та ролі в них України, мистецтва;
  • практичної компетентності: формування умінь та навичок занять фізичною культурою і спортом, навичок військової справи, свідомої діяльності у науково-пошуковій роботі, волонтерській діяльності, навичок виживання та усвідомлених дій в екстремальних ситуаціях;
  • творчої компетентності, спрямованої на набуття досвіду власної творчої діяльності, внеску в популяризацію фізичної культури і спорту, військової справи, розвиток громадянського суспільства, здатності проявляти творчу ініціативу, навичок проведення самостійних наукових досліджень, формування досвіду взаємовідносин людини і природи, здібностей системного, просторового, логічного мислення, творчої уяви;
  • соціальної компетентності: розвиток культури праці, досягнення високого рівня освіченості та вихованості; моральний, духовний, фізичний та інтелектуальний розвиток; формування кращих особистісних рис (відповідальність, чесність, працелюбність, самостійність, моральність);
  • громадянської компетентності, спрямованої на формування вмінь аргументувати та відстоювати свою позицію, ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях.