Нормативна база

СТАТУТ

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ

ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 8

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(нова редакція)

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  • . ТЕРНОПІЛЬСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА ​​ I-III СТУПЕНІВ ​​ № 8 ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ ​​ є загальноосвітнім навчальним закладом, створеним засіданням виконкому Тернопільської міської Ради депутатів трудящих від 17.01.1958р. №1, знаходиться у комунальній власності міста.

  • . Місцезнаходження Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 Тернопільської міської ради Тернопільської області

вул. Шкільна, 2

м. Тернопіль,

Тернопільська область

46005.

тел. 22-55-04, 22-55-08.

1.3. Тернопільська загальноосвітня школа I-III ступенів № 8 Тернопільської міської ради Тернопільської області (далі – заклад) у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, іншими законодавчими актами України, постановами Верховної ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями виконавчого комітету Тернопільської міської ради та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010р. №778, власним Статутом.

  • Засновником закладу є Тернопільська міська рада.

  • Заклад є юридичною особою, має рахунки в установах банків, самостійний баланс, штамп, печатку, ідентифікаційний номер.

1.6. Створення, реорганізація та ліквідація закладу здійснюється відповідно до Закону України „Про загальну середню освіту” у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Статут затверджується управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради та реєструється місцевим органом виконавчої влади.

Зміни до Статуту розробляються закладом та його засновником на основі Положення ​​ про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778 та положення про відповідний тип загальноосвітнього навчального закладу, затверджуються управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради та реєструються відповідно до чинного законодавства.

1.7. Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним Статутом.

1.8. Класи у закладі формуються за погодженням з управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до поданих заяв про зарахування до закладу.

1.9.У закладі для учнів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу створюються групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Режим роботи групи продовженого дня визначається наказом директора.

1.10. У закладі визначена українська мова навчання.

1.11.У старшій школі заклад організовує навчання за такими профільними напрямами:

  • природничо-математичним,

  • суспільно-гуманітарним.

  • З метою здійснення профорієнтаційної роботи, профільного, трудового та професійного навчання заклад може направляти учнів школи до міжшкільних навчально-виробничих комбінатів. Заклади узгоджують порядок спільної роботи, розклад занять, навчальне навантаження. Заклад бере участь у комплектуванні груп, здійснює систематичний контроль за відвідуванням учнями занять у комбінаті, їх успішності.

1.13.Індивідуальне навчання та навчання екстерном у закладі організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затвердженим Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

1.14.Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

1.15.У навчальному закладі створюються та функціонують: методична рада, методичні об'єднання вчителів-предметників, класних керівників, творча, консультативна та проблемна динамічні групи, школа молодого вчителя, психологічна та соціальна служби.

1.16.Медичне обслуговування учнів та відповідні умови дляйогоорганізації забезпечуються засновником і здійснюються Тернопільською міською дитячою комунальною лікарнею.

1.17.Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладаються між ними.

 

ІІ. ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО ЗАКЛАДУ ТА ЇХ ВІДРАХУВАННЯ.

2.1.Виконавчий комітет Тернопільської міської ради закріплює за закладом відповідну територію обслуговування і до початку навчального року бере на облік учнів, які мають його відвідувати.

2.2.Зарахування учнів до класів здійснюється без проведення конкурсу і , як правило, відповідно до території обслуговування. Зарахування учнів до спеціалізованих класів з поглибленим вивченням окремих предметів здійснюється на конкурсній основі в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

2.3.Керівник закладу зобов`язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

2.4. Зарахування учнів до закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його керівника.

Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до 10-11 класу - документ про відповідний рівень освіти.

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

2.5.Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

2.6.Переведення учнів закладу до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття.

У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку,що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Навчально-виховний процес у закладі здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі типових навчальнихпланів, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

У робочому навчальному плані закладу конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти.

Індивідуалізація і диференціація навчання у закладі забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини.

  • Робочі навчальні плани закладу затверджуються управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради. Експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани закладу погоджуються з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України за поданням управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації.

3.3. Заклад забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

3.4. Заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

3.5. Заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та свого статуту з урахуванням специфіки закладу, профілю та інших особливостей організації навчально-виховного процесу.

3.6. Навчально-виховний процес у закладі здійснюється за груповою та індивідуальною формою навчання.

3.7. Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв заклад за погодженням управління освіти і науки ​​ Тернопільської міської ради створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном.

3.8. У спеціалізованих класах з поглибленим вивченням окремих предметів навчально-виховна робота поєднується з науково-методичною, науково-дослідною та експериментальною роботою.

3.9. Заклад може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

 Порядок надання платних послуг затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України за погодженням з Мінфіном і Мінекономіки.

3.10.Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

3.11.Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри та режим роботи встановлюються закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з управління освіти і науки Тернопільської міської ради.

3.12. Загальна тривалість канікул протягом навчального року повинна становити не менше як 30 календарних днів.

3.13. Тривалість уроків у закладі становить: у 1-х класах - 35 хвилин, у 2-4-х класах - 40 хвилин, у 5-11-х ​​ - 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управління освіти і науки Тернопільської міської ради та державноїсанітарно-епідеміологічної служби.

3.14.Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і ​​ контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х класах допускається проведення підряд ​​ двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).

3.15. Крім обов`язкових навчальних занять, проводяться індивідуальні, додаткові та інші позакласні заняття і заходи, спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, на розвиток творчих здібностей і обдарувань.

3.16.Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчуванняучнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) - 20 хвилин.

3.17. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується керівником закладу.

3.18.Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

3.19. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

3.20.Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаютьсявчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

 

ІУ. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

4.1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів закладу визначаються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

4.2.Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

4.3. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

4.4. Заклад може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів за погодженням з управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

4.5. Доцільність виставлення учням оцінки з поведінки, за участь у суспільно корисній, громадській діяльності та критерії виставлення такої оцінки визначається педагогічною радою закладу. До додатків до документів про освіту (свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту) зазначені оцінки не виставляються.

4.6. Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х ) класах закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та МОЗ.

4.7. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах(школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

4.8. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

4.9.За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

4.10.Учням, які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.

Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до школи III ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу I-II рівня акредитації.

4.11. Учням, які закінчили старшу школу (11-й клас) видається атестат про повну загальну середню освіту.

Атестат про повну загальну середню освіту дає право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів усіх типів і форм власності.

4.12. Випускникам 9-х, 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити

навчання екстерном.

4.13.За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х, 10-х класів можуть нагороджуватися похвальним листом "За високі досягнення унавчанні", а випускники закладів III ступеня - похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів", медалями - золотою "За високі досягнення у навчанні" або срібною "За досягнення у навчанні". За відмінні успіхи в навчанні ​​ випускникам ​​ закладу ​​ II ступеня видається свідоцтво про

базову загальну середню освіту з відзнакою. ​​ Порядок ​​ нагородження

учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

4.14. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, атестатів, золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, управлінням освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації, управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради.

4.15. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: грамоти, подяки, грошові премії (в межах коштів, передбачених на ці цілі), подарунки.

4.16. Учням, які домоглися значних успіхів у навчанні, рішенням ради закладу, може бути призначена стипендія коштом закладу або цільових надходжень від добродійних фондів, товариств, асоціацій тощо.

 

V. ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ЗАКЛАДІ

5.1. Виховання учнів у закладі здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

5.2.Цілі виховного процесу в закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

5.3.У ​​ закладі забороняється ​​ утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів закладу до вступу в будь-які об'єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

5.4. Дисципліна в закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту закладу.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

 

VІ. ​​ УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

6.1. Учасниками навчально-виховного процесу в закладі є учні педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти закладу, керівники, батьки або особи, які їх замінюють.

6.2. Статус, ​​ права та обов'язки учасників навчально-виховного процесувизначаються Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", іншими актами законодавства, ​​ Положенням про загальноосвітній навчальний заклад від 27.08.2010р. №778, ​​ статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу.

6.3.Учень - особа, яка навчається і виховується в закладі.

6.4. Учні закладу мають гарантоване державою право на:

-доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у державному та комунальному закладі;

-вибір певного закладу, форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

-безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

-користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою закладу;

-участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

-отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

-перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

-участь в роботі органів громадського самоврядування закладу;

-участь в роботі добровільних самодіяльних об'єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

-повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

-захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

6.5. Учні закладу зобов'язані:

-оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками ​​ в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

-підвищувати свій загальний культурний рівень;

-брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, його статутом;

-дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

-виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;

-брати участь у різних видах трудової діяльності;

-дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

-дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядкузакладу;

-дотримуватися правил особистої гігієни.

6.6. Учні закладу залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

6.7. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов'язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

6.8. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дає змогу виконувати професійні обов'язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти.

6.9. До педагогічної діяльності у закладі не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

6.10. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

6.11. Обсяг педагогічного навантаження визначається відповідно до законодавства керівником закладу і затверджується управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

6.12.Керівник закладу призначає класних керівників, завідуючих

навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права та обов'язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, правилами внутрішнього розпорядку та статутом закладу.

6.13. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків крім випадків, передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, ​​ навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність навчального закладу, здійснюється лише за їх згодою.

6.14. Педагогічні працівники ​​ закладу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання "старший учитель", ​​ "учитель (вихователь) - методист", ​​ "педагог - організатор - методист" та інші.

6.15. Педагогічні працівники закладу мають право:

- самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів;

- брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів закладу та інших органів самоврядування закладу, в заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації;

- навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- проходити атестацію для здобуття відповідної ​​ кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити керівництву закладу і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

- на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно дозаконодавства;

- об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

6.16. Педагогічні працівники закладу зобов'язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

- контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

- нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я;

- виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виконувати статут закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

- готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, ​​ етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

- виконувати накази і розпорядження керівника закладу, органів управління освітою;

- вести відповідну документацію.

6.17. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов'язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

6.18. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:

 ​​​​ 1) догана;

 ​​​​ 2) звільнення.

6.19. Права і обов'язки працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу.

6.20. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;

- створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатися до органів управління освітою, керівника закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

- на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

6.21. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:

- створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту закладу;

- поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;

- постійно дбати про фізичне здоров'я, ​​ психічний ​​ стан ​​ дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- виховувати працелюбність,почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

6.22. Інші права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють, можуть бути обумовлені відповідними договорами.

У разі невиконання батьками та особами, які ​​ їх ​​ замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

 

VІІ. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

7.1.Керівництво ​​ закладом здійснює його директор. Керівником закладу може бути громадянин України, який має вищу педагогічнуосвіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

7.2. Керівник закладу і його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради згідно із законодавством.

7.3 Керівник закладу:

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

організовує навчально-виховний процес;

забезпечує контроль за виконанням  ​​​​ навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;

забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

щороку звітує про свою роботу на загальних зборах колективу.

7.4. Керівник закладу є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління закладом.

7.5. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

7.6. Педагогічна рада розглядає питання:

удосконалення і методичного забезпечення ​​ навчально-виховного

процесу;

планування та режиму роботи закладу;

варіативної складової робочого навчального плану;

 

переведення учнів ​​ (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

морального та матеріального заохочення ​​ учнів ​​ та працівників ​​ закладу;

морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників закладу за невиконання ними своїх обов'язків;

педагогічна рада розглядає також інші питання, пов'язані з діяльністю закладу.

7.7. Вищим органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу, що скликається не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

працівників закладу — зборами трудового колективу;

учнів 5-11 класів — класними зборами;

батьків, представників громадськості — класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу 30, учнів 30, батьків і представників громадськості 30.

Термін їх повноважень становить 3 роки.

Загальні збори правочинні, якщо в їх роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати загальні збори мають голова ради закладу, делегати зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор закладу, засновник.

Загальні збори:

обирають раду закладу, її голову, встановлють термін їх повноважень;

заслуховують звіт директора і голови ради закладу;

розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності закладу;

затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядає інші найважливіші напрями діяльності закладу;

приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

7.8. У період між загальними зборами діє рада закладу.

7.9. Метою діяльності ради є:

сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

об'єднання зусиль педагогічного й учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління закладом;

розширення колегіальних форм управління закладом;

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

7.10. Основними завданнями ради є:

підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

формування навичок здорового способу життя;

створення належного педагогічного клімату в закладі; сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

7.11. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів І-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи членаради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

7.12. Рада навчального закладу діє на засадах:

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України; колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства;

гласності, прозорості.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора закладу, засновника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечать законодавству України та Статуту закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

7.13. Очолює раду закладу голова, який обирається із складуради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності закладу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

    • Рада закладу:

організовує виконання рішень загальних зборів;

вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи закладу та здійснює контроль за його виконанням;

разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту закладу;

затверджує режим роботи закладу;

сприяє формуванню мережі класів закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах місцевого самоврядування;

приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників закладу золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні"та нагородження учнів похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про встановлення кваліфікаційних категорій та присвоєння педагогічних звань вчителям;

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

вносить на розгляд педагогічної ради та управління освіти і наукиТернопільської міської ради пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють)до участі в ​​ керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями, організації оздоровчих таборів;

розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

розглядає питання родинного виховання;

бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

сприяє педагогічній освіті батьків;

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

розглядає питання здобуття обов'язкової повної загальної середньої освіти учнями;

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи закладу;

вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

7.16. У закладі за рішенням загальних зборів можуть створюватися і діяти піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об'єднання, комісії, асоціації, положення про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

7.15. У закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 

 

VIII. МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНА БАЗА ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ.

8.1.Матеріально-технічна база закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.

8.2.Майно, закріплене за закладом, належить закладу на правах оперативного управління та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передбачено законодавством.

8.3.Фінансування закладу здійснюється Тернопільською міською радою.

8.4. Фінансово-господарська діяльність закладу проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та інших нормативно-правових актів.

8.5. Джерелами фінансування закладу є:

кошти відповідного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти;

кошти фізичних, юридичних осіб;

кошти, отримані за надання платних послуг;

доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

інші джерела, не заборонені законодавством.

8.6. У закладі створюється фонд загального обов'язковогонавчання, який формується з урахуванням матеріально-побутовихпотребучнівза рахунок коштів бюджету в розмірі не менше трьох відсотківвитратнайогопоточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов'язкового навчання зберігаються на рахунку закладу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором закладу.

Облік і використання коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюються закладом згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради закладу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюють органи місцевого самоврядування, управління освіти і науки Тернопільської міської ради, фінансово-контролюючі органи.

8.7. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та інших центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належить заклад.За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.

8.8. Заклад має право згідно із законодавством придбавати та орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників закладу.

8.9.Звітність про діяльність закладу ведеться відповідно до законодавства.

8.10.Заборонено розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів закладу, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних осіб.

8.11.Доходи (прибутки) закладу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності передбачених цим Статутом та іншими чинними підзаконними актами.

 

ІХ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

9.1 Заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

Заклад має право відповідно до законодавства укладати договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами,підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

9.2. Участь закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства

 

Х. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ

10.1. Державний контроль за діяльністю закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

10.2. Державний контроль за діяльністю закладу здійснюють Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади, Державна інспекція навчальних закладів при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації, управління освіти і науки Тернопільської міської ради.

10.3. Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

10.4. Позачергова атестація проводиться, як виняток, лише за рішенням Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за поданням органу громадського самоврядування закладу або управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради.

10.5. Атестованому закладупідтверджується право видачі документів про освіту державного зразка.

10.6. Заклад, результати діяльності якого та/або умови організації навчально-виховного процесу не відповідають установленим державним стандартам, вважається неатестованим. Щодо такого закладу приймається рішення про проведення повторної атестації через один - два роки або зміни типу, реорганізації чи ліквідації відповідно до законодавства.

10.7. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) закладу з питань, пов'язаних з навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність таких перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше як два рази на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною роботою закладу, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

 

ХІ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ

11.1. Припинення діяльності закладу здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації відповідно до чинного законодавства України. При реорганізації відбувається перехід всієї сукупності прав та обов’язків закладу до його правонаступника.

11.2. Реорганізація закладу здійснюється за рішенням Засновника відповідно до чинного законодавства.

11.3. Ліквідація закладу здійснюється:
- за рішенням Засновника;
- за рішенням суду.

11.4. Орган, який прийняв рішення про ліквідацію закладу встановлює її термін.

11.5. Ліквідація закладу здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

11.6. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження з управління справами закладу.

11.7. Ліквідація є завершеною, а заклад вважається таким, що припинивсвою діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про державну реєстрацію про припинення закладу.

11.8. Ліквідаційна комісія несе відповідальність за шкоду, заподіяну Засновнику, а також третім особам, при порушенні законодавства під час ліквідації.

11.9.При ліквідації та реорганізації закладу звільненим працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства.

11.10. У разі ліквідації закладу його активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

11.11 У разі ліквідації закладу його активи повинні бути передані одній або кульком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

 

 

18